reklama

I. Langr (exZPL): Souhlasil jsem se stavbou na Papírovém náměstí, ale musí se změnit

23. 5. 2018
Španělský investor, zastoupený společností Talcovi Properties, dostal v radě města můj souhlas se stavbou víceúčelového objektu na Papírovém náměstí, resp. s vizí jeho změny. Důvody pro tento krok se dají shrnout do tří vět – jde o jediné reálné řešení, které kauzu zbaví politického balastu a vytvoří prostor pro žádoucí změnu projektu. Proč?
I. Langr (exZPL): Souhlasil jsem se stavbou na Papírovém náměstí, ale musí se změnit
archivní foto
Náměstek libereckého primátora Ivan Langr byl do zastupitelstva zvolen za Korytářovu Změnu. Dnes už je mimo její řady a při rozhodováních v radě města využívá vlastní rozum, čímž si "užívá" pozornosti Korytářovy propagandy. Jako bývalý novinář ale umí svoje rozhodnutí dost srozumitelně zdůvodnit i prezentovat.
 1. Investor má s městem již 9 let uzavřenu řádnou smlouvu a její jednostranné porušení (= vydání opakovaného nesouhlasu, jako se stalo již v roce 2015) právníci vidí jako rizikové.

 1. Projekt letos v dubnu zcela jasně schválilaRada architektů statutárního města Liberec (SML) a navrhla investoru další konzultace o konečném vzhledu objektu.

 1. Investor se na mou žádost písemně zavázal původní projekt změnit, zapracovat po získání stavebního povolení veškerá doporučení rady architektů a být ve shodě s městem. Investor rovněž přislíbil nový projekt dvakrát veřejně projednat za účasti rady architektů i zástupců města – jednou ještě v průběhu procesu zapracování změn, podruhé po dokončení dokumentace. Město i veřejnost tedy budou mít dostatečný prostor vyvinout tlak pro oboustranně akceptovatelné úpravy objektu.

Považuji takové písemné závazky investora za postačující a pozici města v rámci příštího řízení za natolik silnou, abychom mohli výstavbu na Papírovém náměstí korigovat dle potřeb daného území. Z popisu Kauza Bytový dům na Papírovém náměstí přehledně v letech 2015 – 2018 (viz soubor 2) také vyplývá, že část radních byla v letech 2015 a 2016 minimálně obelhána svými kolegy Hrbkovou a Korytářem, resp. jim byly zatajeny podstatné informace o vlastní existenci smlouvy z roku 2009 a jejím prvotním právním posouzení. Vidím takové jednání jako fatální, neslučitelné s výkonem funkce veřejného činitele.

Jsem naprosto přesvědčen, že v současné době je souhlas se stavbou jedinou možností, jak vzájemně odblokovat letitou patovou situaci a jak uskutečnit podstatné změny projektu, který zatím není částí veřejnosti vítán. Město jako veřejná instituce musí ctít vlastní právní kontinuitu i smlouvu, kterou v roce 2009 s investorem samo uzavřelo, a nehledat donekonečna kličky k jejímu jednostrannému nabourávání. Město zkrátka nemůže být politickým hochštaplerem, pro nějž písemný závazek a uzavřený smluvní vztah nic neznamená. To by v důsledku vedlo k nebezpečnému poklesu důvěry ze strany dalších investorů a podkopání pozice města jako důvěryhodného partnera. Jedinou alternativní možností, jak výstavbě domu zcela předejít, je smlouvu z roku 2009 legálně vypovědět a vystavit se souběžně soudnímu řízení a finanční sankci ve prospěch investora. To ale dosud nikdo nenavrhnul, ani nezpracoval právní a ekonomické dopady takového kroku.

Považuji se – patrně na rozdíl od některých členů rady města – za laika v oblasti architektury a urbanismu, takže moje rozhodnutí nevychází ze subjektivního posouzení kvality projektu, ale z racionálního zhodnocení následujících dokumentů a písemně učiněných stanovisek, která souběžně ve většině připojuji do souboru č. 3:

- Smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 6/09/0013 z roku 2009 mezi městem a investorem Talcovi Properties, kterou město už před 9 lety (28/1/2009) dalo budoucí souhlas s výstavbou domu (Příloha č. 1),

- souhlas Rady architektů SML s výstavbou domu a doporučení radě města schválit projektovou dokumentaci ze dne 23/4/2018 (Příloha č. 2),

- písemný závazek investora zapracovat veškerá doporučení rady architektů, úpravy projektu konzultovat s ní i městem a příslib dvou veřejných projednání projektu ze dne 3/5/2018 (Příloha č. 3),

- doporučení právníků souhlas vydat a jejich posouzení pozice města.

K materiálu rady města jsem rovněž nechal vypracovat a připojit vyjádření spolku Zbytek k projektu Bytový dům Papírové náměstí, aby investor byl předem obeznámen se stanoviskem laické i odborné veřejnosti (Příloha č. 4) a mohl na něj v dalších krocích reagovat. A konečně, zavazuji se, že pokud budu opětovně zvolen do zastupitelstva města, budu ve volebním období 2018 – 2022 investora dále konfrontovat s jeho písemným závazkem ze dne 3/5/2018 a snažit se jej přivést k akceptovatelnému řešení.

 

Kauza Bytový dům na Papírovém náměstí přehledně v letech 2015 – 2018

 1. Dne 14/7/2015 požádal investor Talcovi Properties písemně město o vydání souhlasu s dopravním napojením stavby na veřejné komunikace. V dopise se výslovně zmínil o existenci budoucí směnné smlouvy č. 6/09/0013 z roku 2009,

 2. dne 31/8/2015 jednal investor poprvé s náměstky Hrbkovou a Korytářem,

 3. dne 18/11/2015 rada města schválila nesouhlas se stavbou a připojením na veřejné komunikace. Materiál z gesce náměstkyně Hrbkové se opíral o stanovisko Frank Bold Advokáti (dále FBA), že město může souhlas odepřít, aniž by mu hrozila nějaká rizika. Materiál neobsahoval výše uvedenou Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 6/09/0013z roku 2009 mezi městem a investorem Talcovi Properties a ani se o ní nijak nezmiňoval,

 4. jen o dva dny později, dne 20/11/2015, se tato smlouva objevila. Město v ní v článku 8.1 souhlasí s tím, aby tato „budoucí směnná smlouva byla předložena stavebnímu úřadu v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu…, a to jako smlouva zakládající právo Společnosti (investoru) provést stavbu na předmětných pozemcích.“ Stručně řečeno, město už v roce 2009 vydalo budoucí souhlas s výstavbou domu,

 5. dne 23/11/2015 poslal odbor hlavního architekta tuto smlouvu k posouzení FBA. Prvotní právní stanovisko bylo tentokrát zcela opačné, když uvedlo, že „souhlas města s výstavbou domu … obsažený v čl. 8.1 je dostatečně určitý a srozumitelný a … za této situace by nebylo od města rozumné odepřít investorovi souhlas.“ Podle FBA by se investor mohl domáhat náhrady škody a jeho šance by byly významně vyšší. FBA však zároveň smlouvu považovalo (a nadále považuje) za vypověditelnou s tříměsíční výpovědní lhůtou a už v roce 2015 nabídlo své služby k sepsání výpovědi. To zůstalo zcela bez odpovědi ze strany města (gesce náměstkyně Hrbkové), s FBA již nikdo dále nekomunikoval,

 6. existence smlouvy i nového právního stanoviska FBA nebyly ostatním radním ani později přiznány, rada města přitom v dané věci jednala ještě dvakrát (22/12/2015 a 2/2/2016),

 7. náměstci Hrbková s Korytářem pokračovali v jednání s investorem, údajně s cílem domluvit se na změně projektu, příp. jiné účasti města (např. finanční podíl za přeprojektování, výkup části bytového fondu v objektu, výkup pozemků). Jednání skončila nezdarem 18/7/2016, tedy celých 5 měsíců předtím, než byla náměstkyně Hrbková odvolána. Do prosincového odvolání (ani poté) se už v dané věci neuskutečnilo nic, co by mohlo z hlediska investora zvrátit nesouhlas města v souhlas,

 8. primátor Batthyány na žádost investora předložil dne 17/4/2018 radě města materiál k novému projednání. V průběhu schůze se radní poprvé neoficiálně dozvěděli o existenci smlouvy z roku 2009 i jejím prvním výkladu z roku 2015 z dílny FBA. Vzhledem k naprosto patové situaci jsem požádal o přerušení a o projednání investorského záměru na plénu Rady architektů SML za účasti všech jejích členů vč. těch zahraničních. Souběžně jsem přislíbil jednat jak s investorem, tak s odpůrci stavby (organizátoři petice z roku 2015),

 9. dne 23/4/2018 jsem se zúčastnil zasedání rady architektů, která projekt víceúčelového domu schválila jasným poměrem 5 – 1 – 1. Rada poukazovala především na nutnost právní jistoty stavebníka a nabídla investoru konzultace při dalším architektonicko-urbanistickém řešení projektu,

 10. dne 2/5/2018 jsem se sešel s odpůrci stavby, organizátory petice z roku 2015, abych jim předložil veškerou dokumentaci a seznámil je s aktuální pozicí města. Uvedl jsem, že chci investora zavázat jak ke změnám v projektu (pod dozorem rady architektů), tak nejméně ke dvěma veřejným projednáním v průběhu procesu změn a po dokončení nového projektu,

 11. dne 3/5/2018 jsem se sešel se zástupcem investora a projektantem, výsledkem jednání byl jeho písemný závazek ze 4/5/2018 „zapracovat veškerá doporučení rady architektů …, úpravy projektu budou prováděny ve vzájemné konzultaci a shodě s příslušnými odbory a radou architektů SML … Zároveň se zavazujeme tyto změny veřejně projednat a prezentovat, a to na dvou setkáních …“

 

Kauza Bytový dům na Papírovém náměstí přehledně v letech 2015 – 2018

 1. Dne 14/7/2015 požádal investor Talcovi Properties písemně město o vydání souhlasu s dopravním napojením stavby na veřejné komunikace. V dopise se výslovně zmínil o existenci budoucí směnné smlouvy č. 6/09/0013 z roku 2009,

 2. dne 31/8/2015 jednal investor poprvé s náměstky Hrbkovou a Korytářem,

 3. dne 18/11/2015 rada města schválila nesouhlas se stavbou a připojením na veřejné komunikace. Materiál z gesce náměstkyně Hrbkové se opíral o stanovisko Frank Bold Advokáti (dále FBA), že město může souhlas odepřít, aniž by mu hrozila nějaká rizika. Materiál neobsahoval výše uvedenou Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 6/09/0013z roku 2009 mezi městem a investorem Talcovi Properties a ani se o ní nijak nezmiňoval,

 4. jen o dva dny později, dne 20/11/2015, se tato smlouva objevila. Město v ní v článku 8.1 souhlasí s tím, aby tato „budoucí směnná smlouva byla předložena stavebnímu úřadu v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu…, a to jako smlouva zakládající právo Společnosti (investoru) provést stavbu na předmětných pozemcích.“ Stručně řečeno, město už v roce 2009 vydalo budoucí souhlas s výstavbou domu,

 5. dne 23/11/2015 poslal odbor hlavního architekta tuto smlouvu k posouzení FBA. Prvotní právní stanovisko bylo tentokrát zcela opačné, když uvedlo, že „souhlas města s výstavbou domu … obsažený v čl. 8.1 je dostatečně určitý a srozumitelný a … za této situace by nebylo od města rozumné odepřít investorovi souhlas.“ Podle FBA by se investor mohl domáhat náhrady škody a jeho šance by byly významně vyšší. FBA však zároveň smlouvu považovalo (a nadále považuje) za vypověditelnou s tříměsíční výpovědní lhůtou a už v roce 2015 nabídlo své služby k sepsání výpovědi. To zůstalo zcela bez odpovědi ze strany města (gesce náměstkyně Hrbkové), s FBA již nikdo dále nekomunikoval,

 6. existence smlouvy i nového právního stanoviska FBA nebyly ostatním radním ani později přiznány, rada města přitom v dané věci jednala ještě dvakrát (22/12/2015 a 2/2/2016),

 7. náměstci Hrbková s Korytářem pokračovali v jednání s investorem, údajně s cílem domluvit se na změně projektu, příp. jiné účasti města (např. finanční podíl za přeprojektování, výkup části bytového fondu v objektu, výkup pozemků). Jednání skončila nezdarem 18/7/2016, tedy celých 5 měsíců předtím, než byla náměstkyně Hrbková odvolána. Do prosincového odvolání (ani poté) se už v dané věci neuskutečnilo nic, co by mohlo z hlediska investora zvrátit nesouhlas města v souhlas,

 8. primátor Batthyány na žádost investora předložil dne 17/4/2018 radě města materiál k novému projednání. V průběhu schůze se radní poprvé neoficiálně dozvěděli o existenci smlouvy z roku 2009 i jejím prvním výkladu z roku 2015 z dílny FBA. Vzhledem k naprosto patové situaci jsem požádal o přerušení a o projednání investorského záměru na plénu Rady architektů SML za účasti všech jejích členů vč. těch zahraničních. Souběžně jsem přislíbil jednat jak s investorem, tak s odpůrci stavby (organizátoři petice z roku 2015),

 9. dne 23/4/2018 jsem se zúčastnil zasedání rady architektů, která projekt víceúčelového domu schválila jasným poměrem 5 – 1 – 1. Rada poukazovala především na nutnost právní jistoty stavebníka a nabídla investoru konzultace při dalším architektonicko-urbanistickém řešení projektu,

 10. dne 2/5/2018 jsem se sešel s odpůrci stavby, organizátory petice z roku 2015, abych jim předložil veškerou dokumentaci a seznámil je s aktuální pozicí města. Uvedl jsem, že chci investora zavázat jak ke změnám v projektu (pod dozorem rady architektů), tak nejméně ke dvěma veřejným projednáním v průběhu procesu změn a po dokončení nového projektu,

 11. dne 3/5/2018 jsem se sešel se zástupcem investora a projektantem, výsledkem jednání byl jeho písemný závazek ze 4/5/2018 „zapracovat veškerá doporučení rady architektů …, úpravy projektu budou prováděny ve vzájemné konzultaci a shodě s příslušnými odbory a radou architektů SML … Zároveň se zavazujeme tyto změny veřejně projednat a prezentovat, a to na dvou setkáních …“

 

Ivan Langr, náměstek primátora, člen RM (exZPL)
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
23. 5. 2018 08:09
můj názor
Cokoli se na Papíráku postaví, bude změna k lepšímu.Nynější stav je katastrofa,
23. 5. 2018 08:54
kopal
Podle toho, jak proti tomu Změna jede to musí být povedený barák. Věřím, že španělům vydrží energie a nenechají se těmi našimi zoufalými amatéry odradit. Viděl jsem vizualizace, vypadá to dobře,
23. 5. 2018 10:35
Petr
moje řeč
23. 5. 2018 08:11
!!!!!
Věřím p. Langrovi, propaganda ZPL je naprostor nedůvěryhodná"
23. 5. 2018 08:51
Hans
Aspoň že Langr udělala práci za toho hlupce Batthyanyho. Ten by i s exotem Kyselou neudělal vůbec nic.
23. 5. 2018 09:09
...
Na jiném webu jsem narazil na trefný příspěvek v diskusi:

"Zavazuji se, že pokud budu opětovně zvolen do zastupitelstva města, budu ve volebním období 2018 - 2022 investora dále konfrontovat s jeho písemným závazkem ze dne 3/5/2018 a snažit se jej přivést k akceptovatelnému řešení."

Poznámka: Zmíněný závazek investora se týká úpravy kontroverzního projektu.

Jinými slovy, hlasoval jsem pro věc, která není příliš povedená, neboť vyžaduje úpravy, pochybnosti mám i k tomu, zda investor své sliby dodrží, ale pokud mě znovu zvolíte, tak se pokusím přemluvit ho, aby je dodržel :-)
23. 5. 2018 09:13
Lidé, čtěte!
Za mě palec nahoru. Langr je jediný člověk s mozkem v radě. Ostatní - hanba mluvit.
23. 5. 2018 10:35
Pavel
Kdy se začne stavět. Tp jediné mne zajímá, ostatní jsou kecy a tanečky.
23. 5. 2018 10:55
Aten
Šlo by zveřejnit citované přílohy zejména Přílohu č. 1?
23. 5. 2018 11:31
dupro
Co kdyby pan Langr místo své předvolební fotečky k článku přiložil veřejnosti ke zhlédnutí zastavovací plán Papírového náměstí a případně i nějaké pohledy? Takto investora staví do role jakéhosi stavebního dravce.
23. 5. 2018 12:00
Hajný
Zaprodanec a přeběhlík
23. 5. 2018 12:06
ale, ale
Opustil Změnu stejně jako Baxa nebo Kocumová, už jim nevyhovoval její styl politiky. Proto ještě nikdo není zaprodanec
23. 5. 2018 13:37
drbna
Langrovo bývalí "kamarádi" se pěkně předvádějí.Felcman,který ho nutil ať kandiduje proti Korymu na předsedu a když to odmítl tak ho nabonzoval.Tachovská,která lítala po radnici ještě před odvoláním Hrbkové a vykřikovala,že je neschopná a líná a že je na odvolání.O Tauchmanovi netřeba mluvit,ten radši všechny negace zablokuje,nebo vymaže.Vše začalo tím,že se JK pokoušel p.LANGRA dirigovat.Tam teda pěkně narazil.Vyčíst mu může m snad jen "deviantní turistické rodiče",že to lépe neprezentoval i když měl pravdu!!! Ty si samozřejmě na něm teď smlsnou.P.Langr,nedejte se!!!
23. 5. 2018 16:43
Jožin z Metaliky
Tak teď jo diriguje Batthiany, Starostové a jak je vidět, tak i stavební lobby. Super.
bezděz
25. 3. 2019 11:49

Na hradě Bezděz bude od května doplněna expozice v Templářském paláci. Kromě archeologických exponátů přibude i středověký model hradu zachycující jeho podobu z 13. století.

rozjezdy
25. 3. 2019 11:47 Skoro šest stovek nápadů přihlásili začínající podnikatelé do devátého ročníku projektu T-Mobile Rozjezdy. Na severu Čech bojuje o podporu 32 nápadů.
turistika
25. 3. 2019 10:17

Osm individuálních žádostí za celkem 2 850 000 Kč pro cestovní ruch budou schvalovat krajští zastupitelé. Peníze dostanou geoparky, horské spolky i KČT na obnovení značení.

olej
25. 3. 2019 08:01 www.dopravniinfo.cz: Hasiči ráno zasahovali v Tanvaldské ulici v libereckém obvodě Vratislavice nd Nisou, kde odstraňovali olej vylitý na vozovku. Místo už je průjezdné bez omezení.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
březen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).