reklama

Už to není hra, už je to play-off! Tomáš Kysela k výpovědi koaliční dohody exANO & ZpL

10. 4. 2017
AKTUALIZOVÁNO: Koaliční smlouva v Liberci z roku 2014. Vypovězena klubem ZpL. Jak jinak. Změna potřebuje nekontrolované vládnutí. A hlavně ovládnutí směřování politiky města bez ohledu na to co město skutečně potřebuje a úplné ovládnutí městského rozpočtu s minimální kontrolou. Změna potřebuje nekontrolovatelné podporování spřátelených neziskovek a obchodních společností na ně navázaných, podporování kamarádů z okruhu těch, kteří v budoucnu „musejí“ být vděční, protože ZpL je zachránila, zaměstnala.
Už to není hra, už je to play-off! Tomáš Kysela k výpovědi koaliční dohody exANO & ZpL
Foto: archiv
Kamarádi, kteří v minulosti půjčili Změně na volby a vratky se nedočkali. Nyní chtějí dostat to, proč Změně půjčili. Ovšem z městského, přes Korytáře.  Proto ta hysterie s Batthyánym, který to nechce dopustit.
Vezměme kauzu posledních dní. Hazard. Tvrdé prosazení varianty 0, proti logice věci, hlavně osobně proti primátorovi. Proč jim v tom vadí primátor? Vysvětlím. Začátek koalice byl i vzájemným oťukáváním. Tehdy JK zkusil předložit záměr koupě zámku. Primátor se postavil proti. Byl klid. Klid znamená vždy, že přijde bouře.

A je to tady. Šedlabuer připraví vlastní vyhlášku o hazardu. Při tom již v obhajovací řeči sdělil, že jednotky kasin si umí představit. Tady je třeba zpozornit. Nula neznamená nulu. Že chtěl jednotky i primátor, v tuto chvíli je vedlejší.  Nula znamená, podle Změny, kdo dá tuzer, provizi, řekněme raději palmáre, ten bude mít. Směr financí ovšem ne do kasy města, ale do kasičky ZpL. V tu chvíli začne vadit primátor. On nechce zámek. Změnaři ano. Změnaři jsou pro koupi zámku za peníze města (cca 80 milionů), z toho ZpL shrábne provizi (5%, 10% ??). Po té ho na 30 let pronajmou kámošům na kasino. (Další provize, spíš odpuštění dluhu od kámoše podnikatele a trvalý přísun prostředků do kasy ZpL.) Oporu budou hledat, jako vždy v nesourodém a nesmyslném porovnání, třeba s radničním sklípkem.

Ve své touze po moci a ve svém, až chorobném, přesvědčení, že musí SVOJI pravdu vštípit všem spoluobčanům, neváhají použít jakýkoliv podraz. Nástrojem může být cokoliv. Nejlépe fungující je tvorba příběhů, fabulací, účelových lží. Ty pak opakují stále dokola, a to tak dlouho, až těmto příběhům věří sami tvůrci. Pokud má někdo jiný názor, je označen za lobbistu. Často užívá Změna i sousloví, jsou ve vlivu betonové lobby, vrací se staré doby.

Příběhy se vypustí do světa, a to i díky některým opravdu „velmi nezávislým“ novinářům. Naštěstí jsou modernější a čtenější media než tiskový plátek, který hodinu po koupi se stává druhotnou surovinou.
Příběhy, lépe řečeno lži, jsou zdánlivě stavěny na tzv. relevantních informacích. Ve skutečnosti nemají reálný základ. Jak známo, bez základů se nevybuduje nic, co by se nezhroutilo.  Teď nastal čas, kdy se hroutí poslední možná koalice pro ZpL. Proč říkám poslední? Každý je už prokoukl!

Byl jsem to já, kdo přišel na podzim v roce 2014 s tím, abychom dali Změně šanci. Neuměli jsme se dohodnout se Starosty ani s ČSSD. Udělali jsme spoustu chyb při vyjednávání s nimi. V politice jsme byli 14 dní a proti nám ostřílení političtí matadoři. Koaliční vyjednávání se Starosty, z pohledu tehdejších nezkušeností, šla do autu. Dnes bych jednání vedl jinak a stejně i Tibor.

Navrhl jsem tedy, sedněme se Změnou a uvidíme. První seznámení dopadlo dobře. Druhé taky, a tak jsme to dali dohromady.

Absolutně mě ani nikoho jiného z tehdejšího vyjednávacího týmu (ještě za ANO) nenapadlo, že podepisujeme spolupráci se spolkem, který má charakterové znaky sekty.  Viz. Poznámka 1

Vrátím-li se ke koaliční smlouvě, tak od začátku vadila hlavně Změnařům. I pro důvody, které již padly výše. Primátor a ANO, později exANO ji prostě dodržovali. Vyvázáním, či vypovězením si vlastně zlegalizují to, s čím do koalice vstupovali. Válcování a protlačování svých záměrů proti koaličnímu, či dnes ex koaličnímu partnerovi. Jediné, co jim stojí v cestě, je stále ten primátor se svým § 105, zákona o obcích. Proto ta snaha o odvolání. To jim evidentně nevychází. Tak zkusí rozštípnout ex ANO. To jim taky nevychází. Tak rezignuj sám, primátore. A to jim prostě nesmí vyjít. Je to poslední pojistka proti totalitnímu ovládnutí kdysi „modrého“, ale demokratického, Liberce.  
 
Že jsem o tom přesvědčen, že toto prostě je nynější skutečnost, dokládá návrh J. Korytáře na změnu jednacího řádu rady města. Viz. Poznámka 2.

Poznámka redakce:
Náměstek Kysela tímto svým článkem způsobil poprask v řadách Změny. Na z veřejných peněz placeném webu "Jejich Liberec" se snažil Kyselova tvrzení vyvrátit Jan Korytář osobně, k obraně ale tradičně zvolil jenom tu část pravdy, která se mu hodí. Například tvrdí, že o rozpočtu města primárně rozhodují jen zastupotelé. Ano, všichni, kdo sedí v zastupitelstvu jsou zastupitelé, ale: Podklady chystá rada a je-li vládnoucí koalice funkční, prosadí zastupitelstvem cokoli. Korytářova řečnícká otázka "Jak by Změna se svými 12 zastupiteli mohla ovládnout městský rozpočet, je záhadou…" tak svědčí o pro něj tolik typické manipulaci. Nám reakce Změny s žádostí o otištění nepřišla, proto jí nemůžeme zveřejnit.

A teď ony dvě zásadní poznámky od Tomáše Kysely. Zvlášť pojednání o sektě je zajímavé a... co to jenom připomíná...
 
Poznámka 1 - Charakteristické znaky sekt
 
 • chybí atmosféra svobodného myšlení – členové jsou „programováni“ bezschopnosti vlastního úsudku – přesto je myšlení a rozhodování jako svobodné deklarováno
 • nevídaně silná autorita (charismatický či charismatizovaný vůdce) – výrokyzávazné a nezpochybnitelné, rozhodnutí autority absolutní a univerzální
 • koncentrace moci ve vedení, jedno centrum => cenzura TV, rozhlasu, tisku, literatury,…
 • absolutní poslušnost vnímána jako odnímající břemeno rozhodování a zodpovědnosti – složitý život se redukuje na poslušnost
 • jednoduché „pravdy“ a jediný recept na všechny otázky
 • podceňování rozumu = upřednostňovány pocity
 • pokud se o nějaké „pravdě“ prokáže, že se neosvědčila či nenaplnila, vždy jechyba na straně příjemců, že ji špatně pochopili
 • pocit moci a důležitosti pocházející od silné autority = náležet k „jediné pravé organizaci“
 • bezvýhradná poslušnost není vynucována – předpokládá se, záleží na cti a svědomí – největší odměna je schválení autoritou => alternativou absolutníposlušnosti je vyloučení ze skupiny!
 • vzniká silná závislost na sektě (zejména emoční) podpořená často zpřetrháním dřívějších sociálních vazeb a jejich koncentrace v sektě
 • utajování informací před nečleny, méně zdatnými členy, méně oddanými členy, …
 • předkládán černobílý obraz světa
 • pocit výlučnosti, výjimečnosti – poslání, vyvolení, jedinečné poznání
 • chybí dlouhodobá konkrétní sociální práce – nečiní si starost o lidi, kteří jí nemohou být prospěšní
 
 
Poznámka 2 - Článek III. Plán činnosti rady (navrhované změny od Změny jsou uvedeny tučně)

3. Rada se schází ke svým schůzím podle plánu činnosti zpravidla jedenkrát za dva týdny.
V odůvodněných případech může být svolána i mimořádná schůze.
4. Rada města na svém říjnovém jednání bere na vědomí návrh hlavních ročních úkolů
jednotlivých odborů. Tento návrh je i součásti předloženého návrhu rozpočtu. Po
schválení ročního rozpočtu schvaluje RM na základě návrhu závazný plán ročních úkolů.
Jeho vyhodnocení proběhne v lednu následujícího roku
Článek IV. Příprava schůze rady
2. Návrh programu vychází z plánu činnosti rady a jeho aktualizovaného doplnění. V návrhu
programu je vyčleněn blok pro uplatnění námitek členů rady k zápisu ze schůze rady, pro
informace a sdělení členů rady, blok diskuse k hlavním projektům a blok úkoly pro
tajemníka.
 
4. Každý materiál musí obsahovat:
a. název materiálu;
b. stručný obsah (perex);
c. důvod předložení;
d. jméno zpracovatele, předkladatele a případně dalších osob, se kterými byl návrh
projednán;
e. případně jména dalších přizvaných osob;
f. návrh usnesení (případně varianty usnesení);
g. důvodovou zprávu;
h. případně přílohy materiálu;
i. titulní list materiálu do zastupitelstva včetně návrhu usnesení zastupitelstva v případě
materiálu, který bude předkládán následně zastupitelstvu;
j. formulaci o kontrole usnesení či příloh s připojením podpisu příslušného právníka
zařazeného do magistrátu, nebo externího právníka, pokud to povaha materiálu
požaduje. O potřebě kontroly usnesení rozhoduje předkladatel nebo rada města.
k. vyčíslení dopadu na aktuálně schválený rozpočet, pokud by schválení bodu vedlo
k potřebě navýšení prostředků v daném roce a nelze je vyřešit přesunem v rámci
příslušného odboru
l. vyčíslení dopadu na aktuálně schválený rozpočtový výhled, pokud by schválení bodu
vedlo k potřebě změny rozpočtového výhledu ve výši nad 1 mil. Kč ročně.
Umožňuje-li to povaha materiálu, je-li časová tíseň, nebo z jiných důvodů, může
materiál předložený členem RM obsahovat jen některá z výše uvedených ustanovení,
případně může být, zejména pokud jde o uložení úkolů tajemníkovi magistrátu,
přednesen na jednání RM pouze ústně.
5. Pokud se ukládacím usnesením stanovuje povinnost i jiné osobě než předkladateli, musí
být měl by s ní být návrh zpravidla projednán, nebrání-li tomu časové či jiné důvody.
V případě nesouhlasu osoby, jíž má být uložena povinnost, uvede předkladatel do důvodové
zprávy její stanovisko a tato osoba podepíše po projednání materiál do RM s uvedením „s
výhradami“.
 
Článek V. schůze rady
1. Schůze rady se konají zpravidla v budově radnice a jsou neveřejné. Z důvodu
organizačně technického a administrativního zajištění schůze rady se její schůze účastní
zpravidla vedoucí odboru kanceláře primátora magistrátu, tiskový mluvčí, zástupce
organizačního oddělení KT a zapisovatel (zapisovatelka). Za účelem pořízení zápisu ze
schůze rady se pořizuje zvukový záznam.
11. O návrhu usnesení nebo opatření nechá předsedající hlasovat. Může být hlasováno
o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů návrhu. Pokud byly v diskusi
podány pozměňující návrhy, hlasuje se o nich zpravidla v pořadí, v jakém byly podány
a potom o ostatních částech usnesení. Je-li navrženo více variant, hlasuje se o nich
postupně. Nezíská-li v případě hlasování o variantách žádná z nich potřebnou
většinu, může předsedající bod buď odročit na další schůzi rady, nebo ustanovit
dohadovací skupinu, která vypracuje písemný návrh jediné varianty. V průběhu jednání
dohadovací skupiny je schůze rady přerušena. Neschválí-li rada dohodnutou
variantu, projednávání bodu programu se ukončí.
12. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů rady. Rozhodnutí o
postupu nebo jednání přijímá rada nadpoloviční většinou všech členů. Této části
hlasování může být přítomen předkladatel, který není členem rady města.
13. Předsedající může navrhnout rozhodnout o přerušení schůze rady i z jiných důvodů, než
jsou výslovně uvedeny v tomto jednacím řádu. V tomto případě nechá o přerušení schůze
rozhodnout formou hlasování radu města. Součástí usnesení je i ustanovení o místě a čase
pokračování schůze RM.
14. O stažení bodu jednání RM po jeho zařazení na program může rozhodnout hlasováním
pouze rada města.
 
Článek VI
Výkon působnosti valné hromady v jednočlenné obchodní společnosti
1. Rada vykonává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích
a ustanoveními §§ 11-14 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, působnost
nejvyššího orgánu v jednočlenné obchodní společnosti (dále jen působnost valné
hromady), ve které je město jediným společníkem. Rada v působnosti valné hromady
rozhoduje jménem města o všech záležitostech svěřených valné hromadě zákonem
o obchodních korporacích nebo stanovami obchodní společnosti.
2. Rada města schvaluje časový harmonogram schůzí rady v působnosti valné hromady. Rada
města může rozhodovat v působnosti valné hromady i mimo tento časový harmonogram
3. Organizační oddělení odboru kancelář tajemníka informuje obchodní společnosti města
o časovém plánu schůzí rady.
4. Statutární orgán obchodní společnosti, jako předkladatel, zpřístupní (a zpřístupnění
oznámí) organizačnímu oddělení odboru kancelář tajemníka materiály pro schůzi rady
v elektronické podobě přes webové rozhraní, nejpozději 6 dnů před schůzí rady. Pro
zpřístupnění materiálů v elektronické podobě využije elektronické kódy, které mu byly
městem přiděleny. Organizační oddělení odboru kancelář tajemníka materiál zařadí do
programu schůze rady. Předkladatelem může být i člen rady města.
5. Každý materiál dle předchozího bodu musí obsahovat:
a. návrh programu jednání (pozvánku);
b. jméno předkladatele;
c. návrh usnesení, důvodovou zprávu a listinné dokumenty, které se vztahují
k navrženému programu jednání;
d. jména pozvaných členů orgánů obchodní společnosti, kteří mají v souladu s platnými
právními předpisy, stanovami a zakladatelskými listinami právo účastnit se valné
hromady;
e. případně jména dalších pozvaných osob;
f. jméno pozvaného notáře a adresu jeho notářské kanceláře, pokud je zákonem
o obchodních korporacích stanoveno pořídit o rozhodnutí valné hromady notářský
zápis;
g. označení, podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v případě, že písemnosti
obsahují obchodní tajemství.
h. vyčíslení dopadu na aktuálně schválený rozpočet, pokud by schválení bodu vedlo
k potřebě navýšení prostředků v daném roce a nelze je vyřešit přesunem v rámci
příslušného odboru
i. vyčíslení dopadu na aktuálně schválený rozpočtový výhled, pokud by schválení bodu
vedlo k potřebě změny rozpočtového výhledu ve výši nad 1 mil. Kč ročně.
Umožňuje-li to povaha materiálu, je-li časová tíseň, nebo z jiných důvodů, může
materiál předložený členem RM obsahovat jen některá z výše uvedených ustanovení,
případně může být přednesen na jednání RM pouze ústně.
VII. Zápis ze schůze rady
7. Rozhodne-li rada o změně či doplnění usnesení nebo o změně či doplnění důvodové
zprávy, provede organizační oddělení v aplikaci Konsiliář ve spolupráci s předkladatelem této
změny příslušnou změnu, a to zpravidla do druhého dne po projednání příslušného bodu
v RM, na které bylo o změně či doplnění rozhodnuto. Tuto změnu potvrdí vedoucí
příslušeného odboru emailem nebo v konsiliáři na telefonickou výzvu zpravidla bez prodlení,
nejpozději další pracovní den, nebo zašle organizačnímu oddělení své připomínky. V případě,
že nastane rozpor či nejasnost, rozhodne o konečném znění písemně ten, kdo schválenou
změnu na jednání rady města předložil. Pokud by i pak existovala nejasnost ve znění této
změny, rozhodnou o ní ověřovatelé zápisu, v krajním případě RM na svém dalším zasedání.
Znovupodepsání upraveného materiálu v tištěné podobě se nevyžaduje. je předkladatel
povinen potvrdit upravené usnesení, případně změnit či doplnit důvodovou zprávu, a to
v aplikaci Konsiliář, do 3 dnů po schůzi rady, na které bylo o změně či doplnění usnesení
rozhodnuto.
8. Organizační oddělení odboru kancelář tajemníka pořizuje nejpozději do 7 dnů po schůzi
rady z materiálů (včetně upravených materiálů dle bodu 7. tohoto článku) výpis přijatých
usnesení. Právo osob nahlížet do usnesení rady města a činit si z nich výpisy podle § 16
zákona o obcích může být uplatněno až po prokázání existence práva průkazem totožnosti
nebo výpisem z katastru nemovitostí.
9. Organizační oddělení odboru kancelář tajemníka přijatá usnesení eviduje, a vede evidenci
plnění uložených úkolů a termínů úkolů. Tajemník magistrátu jednou za měsíc informuje
radu o plnění usnesení a to v členění dle jednotlivých členů RM.
10. Požadavky na obsah, zpracování a dokumentaci předkládaných materiálů stanoví rada. Za
organizační, technické a administrativní zabezpečení odpovídá vedoucí odboru kancelář
tajemníka.
Článek VIII
Zveřejňování usnesení, zápisu a materiálů
1. Veřejnosti se zpřístupňuje zápis ze schůze rady a výpis přijatých usnesení, a to do
5 pracovních dnů od jejich pořízení, způsobem umožňujícím dálkový přístup v podobě,
která je v souladu se zvláštními zákony, upravujícími ochranu údajů a omezení poskytování
informací (dále jen „anonymizovaná podoba“).
2. Materiály projednané v radě jsou do 5 pracovních dnů od pořízení zápisu zpřístupněny
veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup v anonymizované podobě.
3. Zveřejnění podle čl. VIII odst. 1. a 2. nepodléhá zápis a materiál v případech, kdy rada
rozhoduje v působnosti valné hromady,
nerozhodne-li RM jinak.
4. Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2. nepodléhá materiál, u nějž předkladatel z důvodu ochrany
zájmů města toto uvede v důvodové zprávě.
5. Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2. dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek.
U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
6. Za označení materiálu jako neveřejného v důvodové zprávě v případech předchozího
odstavce odpovídá předkladatel materiálu.
7. Zpřístupnění a zveřejnění zajišťuje organizační oddělení odboru kancelář tajemníka.
 
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje rada, která tak může učinit přímo na
jednání RM, změna jednacího řádu pak platí po jeho schválení. V případě nejasností
s výkladem jednotlivých částí tohoto jednacího řádu RM, rozhoduje o výkladu hlasováním
RM.
2. Tento jednací řád byl schválen radou města dne 4. 4. 2017.
3. Zrušuje se jednací řád rady ze dne 1. 11. 2016 včetně jeho pozdějších změn a doplňků.
4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 6. 4. 2017.
 
 

 

 

Tomáš Kysela, náměstek primátora za bývalé ANO
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
9. 4. 2017 08:26
Max
Není nad to vyprat špínu na veřejnosti, aspoň se něco dozvíme. Kvituji, že TK přiznal chyby a že už prohlédl. bohužel pozdě.
9. 4. 2017 08:34
Tomáš Kysela
Nejde o žádné praní, ale o reálné informace. Toť vše.
9. 4. 2017 09:21
Hana B.
Můžete dokázat, že Změna má dostat nějakou provizi za nákup zámku? Uvědomujete si, co to vlastně píšete? Víte, že na tohle jsou paragrafy?
9. 4. 2017 15:47
Tomas
Paní Hano, uvědomujete si, že přesně taková obvinění úspěšně používal p.Korytář několik let? Vč.trestních oznámení? Kolikrát ZpL sypala z rukávu obvinění o beton.loby, chobotnicích apod.? Tehdy jste také namítala proti takové rétorice? Nebo od ZpL je to OK, a ostatní mohou jen mlčet?
Sekta má vždy pravdu, sekta je vždy nevinná a čistá?
9. 4. 2017 15:50
s čerty nejsou žerty
Sekta a peklo se nikdy nemýlí
9. 4. 2017 15:55
Hana B.
Jenomže oni to měli podložené, tohle mi přijde, s odpuštěním, jak napsané po šestém pivu v hospodě...Pokud se pletu, omluvím se,ale chci vidět důkazy
9. 4. 2017 16:26
jenda
Podložené měli co a čím? Kdo byl tedy odsouzen? Pokud pamatuji, jedině do jejich vlastních řad doputoval trest..
9. 4. 2017 18:35
Vojtano
Myslím,že soud s Krenkem a Zeronikem pořád běží
10. 4. 2017 11:18
jenda
No právě - běží. Sypat z rukávu trestní oznámení umí každý blbec.
I já bych mohl hodit Korytářovi do koše zmačkaný papír se seznamem úplatkářů, aby ho našla uklízečka a postoupila dál.
9. 4. 2017 08:35
Dan
Tenhle blb, co se bojí, že zase bude nezaměstnaný vznáší celkem silná obvinění, ovšem bez důkazů. Je to ubožák a primitiv, co se bojí,že zas nebude mít na nájem
9. 4. 2017 08:51
ach jo
Nadávky by vám šly, co takhle něco k věci, nějaké argumenty. To ale neumíte, jen očerňovat. P. náměstek má pravdu ve všem. TO se vám nemůže líbit.
9. 4. 2017 15:45
hop
Blb jsi ty. Toho pána neznám, ale vypadá, že už má něco odpracováno. Myslím, že do doby než přišel na radnici hlady netrpěl a něco dělal. To jen vy změnařský paka nikde nepracujete, vlastně tam, kde to sype z veřejnýho. Jste přisátý jak klíšťata.
9. 4. 2017 17:04
googlil
Nikdy me politici z Ano nezajimali, ale ted jsem si zivotopis p. Kysely nasel. Ma prumku, delal pedak, zivil se jako delnik i obchodni reditel. Myslim ze odpracovano ma a ma na co navazat. Coz se o kazdem rict neda. Kdyby zrusili dotace, chcipne pulka Zmeny hlady.
9. 4. 2017 18:34
Dan
Dělal akorát tak vychovatele, ty obchodní řediteli
9. 4. 2017 18:47
Googlil
Na www.nasipolitici ma ze delal i obchodniho reditele. Ja o nem nic nevim, psal jsem cojsem si vygooglil. A i kdyby delal vychovatele tak pracoval. Nebo pozice ve skolstvi neni prace? V tom pripade nikdy nepracovali ani p. Baxa, s. Kocumova ani p. Sedlbauer. To asi nemyslite vazne.
9. 4. 2017 20:22
Dan
Nebudete srovnávat VŠ pedagogy s vychovatelem, že ne?
9. 4. 2017 09:09
Romana
Preji vam abyste ve vyrazovacich bojich vyhrali.
9. 4. 2017 15:49
Marie
Taky vám to play off přeju, snad vyhrajete. Škoda že vás vylili z ano a asi nemáte moc politické budoucnosti. Myslím že TB i vy jste za těch pár let na radnici vyrostli.
9. 4. 2017 16:30
Carlos
Jsou lepší než ANO, nenechali si srát na hlavu nedemokratickým slovenským "ne"estébákem Burešem a jeho přisluhovačkou Pastuchovou. Lidi, ANO NEVOLTE. Bláha selhal jako člověk, zřejmě asi podle hesla vrána k vráně sedá.
9. 4. 2017 09:23
Jan
Hezke nakopnuti zmeny. To co si vsichni mysli dostalo realnou podobu.
9. 4. 2017 09:32
pane
Tak proč jste si to tak dlouho nechali líbit? Vy jste parta dobrodruhů a politických sebevrahů.
9. 4. 2017 09:35
nojo,
Zkušenost je nepřenosná, že? Když vám to tehdy někdo řekl, mysleli jste si, že vás se blbost Změny netýká. Nechat jim převahu v radě a spokojit se se slibem, že vás nebudou přehlasovávat... Naivní. Změna položila už třetí koalici, poločas rozpadu závisel na tom, jak dlouho to partner vydrží. Máte rekord.
9. 4. 2017 09:36
Marek
Tak to konečně někdo řekl nahlas, klobouk dolů, pane Kyselo.
9. 4. 2017 09:50
Vasja t.s.
Aco řekl nahlas?Opsal jednací řád města,přidal několik svých nepodložených tvrzení,napráskal na sebe,že věděl o braní budoucích úplatků,a rozbrečel se sám nad sebou,jaký je ublížený chudák.Myslel jsem,že jste větší formát,ale teď,darmo mluvit,jen ubrečenec.
9. 4. 2017 15:52
hmmmm
zato ty jsi mozkový gigant
9. 4. 2017 11:04
Igor
Co je na tom jednacím řádu nyní nestandartního ?
9. 4. 2017 18:22
Hnutí mysli
Vše, co je označeno tučným písmem.
9. 4. 2017 11:17
dupro
Můj pocit z toho je ten, že na sebe narazily DVĚ sekty.
A perlička od pana Kysely - nula neznamenala nulu ani pro primátora? Děkuji, stačí.
9. 4. 2017 11:26
Hammer for Z lies
Pane náměstku Kyselo, díky za veřejné pojmenování skutečností, které mnozí (a to i zastupitelé) sice vědí, ale nemají odvahu říci nahlas. Ano, byla chyba, že vaše naivní víra v možnost konstruktivně spolupracovat a ve schopnost Změny pracovat ve prospěch Liberce, trvala tak dlouho. Ale na druhou stranu chápu, že normálně uvažující člověk si takovou míru iracionálnosti nedokáže ani představit a zdravý rozum nechce věřit, že by byl někdo schopný takových podrazů a plánované destrukce. Jak tu již zaznělo, zkušenost je nepřenositelná a bohužel, kdo to nezažije, jen těžko uvěří, že by byl někdo takových zvěrstev schopen.
Ale jsem přesvědčen, že ještě není pozdě! Vytrvejte!!! Je velká spousta lidí, kteří za vámi stojí a kteří vám fandí... Je na čase, vymést Změnu z politické mapy Liberce! Stále více lidí vidí, že změna je skáza pro naše město a to paradoxně i díky tomu, že jste to vydrželi a umožnili Změnařům dokázat, že jejich partička umí jen bořit.
Návrhy náměstka Korytáře, kterými se snaží uchvátit absolutní moc jsou poslední kapkou. Pevně věřím, že se vám podaří domluvit s ostatními a destrukční řáďení Změny uděláte konec jednou pro vždy!!!
Lži a trapné pokusy Změny jsou jen poslední záchvěvy a zoufalé pokusy o záchranu. Jediné, co jim zbývá je blafovat a vsadit všechno... Ale všem je jasné, že je to jejich labutí píseň! Nevzdávejte to a doražte je! Nebude to jednoduché, ale až to dokážete, bude to nejvýznamnější počin pro blaho Liberce za poslední roky a za to vám patří největší dík :-)
9. 4. 2017 15:47
prosba
ano, doražte je
9. 4. 2017 17:03
ten kdo ví...
přesně tak,doražte je!!!!! Všude vše jen rozvrtali,zničili co šlo!!!! Je už nejvyšší čas nakopat jim prrrrrr....le at oni i jejich pohůnci a přicmrdávači táhnou do země krále Miroslava nebo do Žitavy......
9. 4. 2017 16:25
Carlos
Spoluobčané, v říjnu NEVOLTE ANO a KORYTÁŘE a spol.a máme to navždy a provždy vyřešené.
9. 4. 2017 18:49
pro C a spol.
Máte Carlos recht,budem volit ty nejvíc ublížený a ubrečený.Půtu,Kadlase,Kyselu,Červinku,Battanyiho a pod.Samá vinikající osobnost,nerraději by pracovali zdarma,tak proč jim nedát hlas.
10. 4. 2017 10:38
Carlos
Z těch, co jste jmenoval, jsem nemyslel ani jednoho.
10. 4. 2017 08:14
Igor
Do parlamentu snad Koryto kandidovat nebude :-)
10. 4. 2017 10:37
Carlos
Myslím si, že bude.
9. 4. 2017 19:12
JD
Netahlo tachovska uz taky ztraci nervy, je to banda primitivnich chandroidu. Vsichni by se meli jit lecit, cesta do kosmonos je volna.
9. 4. 2017 20:21
Dan
No musím přiznat, že Korytář udělal ve své reakci z Kysely fakt blbečka a ten jestli to, co tvrdí nedokáže, má z ostudy kabát a navždy pověst lháře
9. 4. 2017 21:14
frigo
Jsem velmi zvědav, jestli pan Kysela odpoví na Korytářovy otázky a svá mlhavá obvinění podepře ověřitelnými skutečnostmi. Pokud ne, tak má ostudu před celým Libercem.
10. 4. 2017 08:51
TH
Zajímavé je, že když podobně vyfabulovaná obvinění používá Změna, tak jsou to hrdinní bojovníci s korupcí, kteří se nebojí říct pravdu, ale pokud si podobné domněnky dovolí někdo jiný, tak je z toho rázem ostuda a neměl by si to dovolit .-)
Prostě zase pro změnu typické pokrytectví...
10. 4. 2017 11:04
frigo
Nemám rád nepodložená obvinění ať už jsou z jakékoli strany. Pravdou je, že Změnaři také rádi obviňují, někdy hloupě a zbytečně, někdy ovšem jejich obvinění mají reálný základ, který ale často bohužel OČTŘ nestačí k tomu, aby se to řešilo. Zde si ale myslím, že se pan Kysela jen snaží špinit. Uvidíme, jestli svá tvrzení něčím podloží.
10. 4. 2017 10:03
Liberečák
Chlapci, chytněte se svorně za ruce a táhněte už konečně do pr......! Město jste dostali do správy, ne k vykradení!

Facebookový pisálek Batthyany s všehoschopným šílencem Korytářem už Liberci uškodili víc, než dost.
10. 4. 2017 10:36
Carlos
Pekař Bláha strčil hlavu do Babišovu chomoutu. V září bude Babiš obviněn a Bláha bude mít po kandidatuře, protože ANO nebude kandidovat. http://forum24.cz/vyzva-pripad-capi-hnizdo-nesmi-byt-zameten-pod-koberec/ Podepisujte.
Dle mne patří ANO MIMO ZÁKON.
zóna
19. 9. 2018 16:05 Liberec chce zavést první tzv. bezdoplatkovou zónu, v niž nově příchozí nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. Problematický je dům na Františkově.
textilana
19. 9. 2018 13:05 Pozemky po bývalé Textilaně v centru Liberce získala investiční společnost MEI. Chce tam postavit přes 1000 bytů, kanceláře i podnikatelský inkubátor.
silnice
19. 9. 2018 11:02 Rekonstrukce 7,7 kilometru silnice II. třídy z Turnova na hranici Libereckého kraje začne na jaře 2019. Práce za 206 milionů korun potrvají dva roky.
kašpar
19. 9. 2018 06:38 Benefiční akci na podporu lidí, kteří hledají práci, připravuje na listopad liberecký Kašpar. Začal pro ni získávat tašky, které lidé sami ušijí. Více čtěte ZDE.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
září
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).